Obchodní podmínky


Obchodní podmínky a reklamační řád platný pro nákup v internetovém obchodě společnosti Motocentrum Olomouc s.r.o. Holice 907,Olomouc 77900 od 1.1. 2014.

Společnost Motocentrum Olomouc s.r.o. se sídlem Holice 907,Olomouc 77900 IČ: 26819945, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 26683 (dále jen„Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele.Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí sevztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupujícírealizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práva povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahykupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě stranyzávazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OPvymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a vesvém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsoujejí nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená seřídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem vplatném znění.

 

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávajícítímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli ajsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

(1)  totožnosti prodávajícího, kterým je společnost Motocentrum Olomouc s.r.o. se sídlem Holice 907, Olomouc 77900 IČ: 26819945, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 26683, telefonníčísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsouuvedeny na stránkách v sekci kontakty.

(2)  označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží“) a popis jejich hlavníchvlastností je uveden na Stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě odkazem- prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),

(3)  ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, kteráje vždy uvedena u jednotlivého zboží a je konečná,

(4)  způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy, který je vždy uveden smožností výběru kupujícího u jednotlivého zboží, volba z nabízených způsobůplatby za zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bezsouhlasu prodávajícího měnit,

(5)  způsobu dodání nebo plnění Zboží, který je vždy uveden s možností výběrukupujícího u jednotlivého zboží, volba z nabízených způsobů je na kupujícím azvolený způsob dodání již následně nelze bez souhlasu prodávajícího měnit,

(6)  nákladech na dodání Zboží, které jsou vždy uvedeny u jednotlivých způsobůdodání, volbou způsobu dodání Zboží kupující zároveň volí a souhlasí spříslušnými náklady – cenou, jež musí uhradit za dodání Zboží,

(7)   údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právechze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále vtěchto OP,

(8)   o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsahobjednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a tovčetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranupoužívá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklýmtechnickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat osdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tytokupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího aneohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,

(9)  nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stráneknejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytnýchpoplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jímvyužívané služby internetového připojení,

(10)  o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi zbožíbez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (jehoposlední části), a to jak je uvedeno dále,

(11)  k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů –objednáním zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů vrámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním zbožína stránkách,

(12)  v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávkykupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušnéúdaje zadány,

(13)  o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky zboží/smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze stránek i znění těchto OP.

V případě,že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odlišují odzákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nimnepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, kterému zákon poskytuje.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1  Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízenéProdávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dáletaké „Smlouva“).

3.2  Kupující bere na vědomí, že v případě odběru Zboží na prodejnách Prodávajícíhonedochází k uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (a nepoužijíse příslušná ustanovení o uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace nadálku), ale ke koupi Zboží dochází v prodejně Prodávajícího, a kupující nemáprávo od uzavřené smlouvy bez udání důvodu odstoupit (neposkytuje-liProdávající toto právo i v daných případech pro koupi Zboží v jeho prodejnách).V tomto případě zákazník provádí prostřednictvím internetu pouze rezervacízboží s osobním zakoupením na prodejně.

3.3  Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci svémaloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chcenakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, jepovinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určenépovinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvímStránek, a to dle volby Prodávajícího.

3.4  K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvímvyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží,velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určenízpůsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údajedle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující jepovinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzenímobjednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a tostejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odesláníobjednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavřeníSmlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

3.5  Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množstvíZboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádatkupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem(kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-likupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka zaneprovedenou.

3.6  Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvyprostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvímStránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím čitelefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:

  (a)  kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejménae-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj.specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsobplacení apod., a zároveň

  (b)  kupující neodmítne do 24 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvyprostřednictvím e-mailové zprávy na adresu eshop@mtco.cz (popřípadě jinýmzpůsobem dle kontaktních údajů) s uvedením případného čísla objednávky čijiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

3.7  Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickoukomunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělenékupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, kterádoručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněnzjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávceZboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerárizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

3.8  Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňujícípřed automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.9  K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základěřádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích(vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a konečnéhopotvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímuprostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejménaprostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

3.10  Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené vobjednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.11  Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvímStránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách semůže stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkáchje doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o tétoskutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-lise strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky čijiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a podruhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

3.12  Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadnézboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druhZboží:
- dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,
- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-lito pro daný druh Zboží obvyklé.

3.13  Na žádost kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží suvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky,a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost Prodávajícísplní také zasláním kopie objednávky Zboží.

3.14  V případě realizace dobropisu, bude tento zaslán Prodávajícím na fakturačníadresu Kupujícího, který doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznickéhocentra Prodávajícího. Po obdržení podepsaného dobropisu bude provedeno vrácenípeněz Kupujícímu způsobem (složenka, převod na účet), o kterém písemně vyrozumíKupující Prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ!!!Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná právaspotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normypodle platné legislativy ČR.

 

IV. MÍSTO PLNĚNÍ / DODÁNÍ

4.1  Místem plnění je sklad a prodejna prodávajícího. Adresa prodejny je Holice 907 Olomouc 779 00, Kontaktním místem je v rámcie-shopu prodejna na adrese uvedené výše. (tel. +420 777 053 808 ),mail(eshop@mtco.cz). Prodávající dlejeho volby může v rámci Stránek omezit dodávání Zboží mimo ČR.

4.2  Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího doručením Zboží na adresuuvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

4.3  V případě, že kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěchtřetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jehokupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne,nabývá práva ke Zboží kupující a Smlouva platí nadále mezi kupujícím aProdávajícím. Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůčiProdávajícímu žádná práva.

4.4  Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat aprohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor sobjednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámitProdávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

 

V. CENA A PLACENÍ

5.1  Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednáníZboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřenímSmlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-lizjevná a v případě nikoliv zjevné avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavřeníSmlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflacenebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatníchdodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzenímobjednávky.

5.2  Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placeníteprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazenímv hotovosti na pokladně Prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případěplatby dobírkou.

5.3  Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy jekonečnou cenou za koupi Zboží (cena za (I) dodání a (II) způsob platby jeuváděna zvlášť), a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovněna Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak (cena za specifickébalení apod.).

5.4  Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat kupujícím fakturu čijiný doklad vztahující se k ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnostik její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a kupujícím je objednávka/Smlouva.

5.5  Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání Zboží, není-lipříslušným právním předpisem stanoveno jinak.

5.6  Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně cenyza jím zvolený způsob doručení Zboží a ceny za zvolený způsob platby.

 

VI. DODACÍ LHŮTA

6.1  Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínkyobdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zbožínejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky.

6.2  Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění jezpůsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

6.3  V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodatpřepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávajícíkupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považujeza splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předánínejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

6.4  Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli(předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladuzaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvnístrany jinak.

UPOZORNĚNÍ!!! Na veškeré Vaše objednávky a dotazy budeme reagovat prvnípracovní den po víkendu a státem uznaných svátcích.

 

VII. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ

7.1  Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobemjako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedenéu jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

7.2  Cena za dodání – dopravu Zboží se liší dle kupujícím zvoleného způsobu dodáníZboží.

7.3  Aktuální výše ceny za dodání Zboží je vždy uvedena u jednotlivých způsobůdodání, a to ve výši účtované příslušným dopravcem. S ohledem na možné změnycen za dodání Zboží (dopravci) nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde,ale vždy u Zboží na Stránkách.

7.4  Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výšekupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

 

VIII. ZPŮSOB PLATBY

8.1  Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zbožía cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané cenyjedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

 tzv. dobírkou – tj. hotově při převzetízásilky,

8.2   S kupujícím zvoleným způsobem placení může být spojena cena,kterou je kupující za takto zvolený způsob úhrady kupní ceny zaplatit společněs kupní cenou Zboží.

8.3  S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny aaktualizovány zde, ale vždy u Zboží na Stránkách.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNAZBOŽÍ

9.1  Kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvímStránek/od koupi Zboží realizované prostřednictvím Stránek (prostředkůkomunikace na dálku – nikoliv při rezervaci a následném zakoupení zboží naprodejně) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

9.2  Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnůode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).

9.3  Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí Prodávajícímu spolu se zbožímurčenému k vrácení:

  (i)  na adresu Motocentrum Olomouc s.r.o. Holice907, Olomouc 779 00,

9.4  Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení odsmlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

9.5  Odstoupí-li kupující od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení o odstoupení odsmlouvy, Zboží, které od něho obdržel. V případě pochybností o tom, zda Zbožíbylo zakoupeno u Prodávajícího, je kupující povinen prokázat na výzvuProdávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, odkteré je odstupováno. Kupující Zboží vrátí Prodávajícímu na adresu: Motocentrum Olomouc s.r.o. Holice 907, Olomouc 779 00. Zboží bude zpět zasláno jakoobyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty!

9.6  Prodávající vrátí částku kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14dnů od doručení vráceného zboží na BU kupujícího. Prodávající proplácí zpětcenu zboží včetně zaplaceného poštovného. V případě, že zákazník vrácí částnakoupeného zboží, prodávající proplácí pouze tuto část, nikoliv poštovné.

9.7  Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, kterýProdávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání Zboží vevýši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

9.8  V případě odstoupení od Smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácenímZboží.

9.9  Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží odeslal.

9.10  Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo vdůsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledemna jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmiZboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“).Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícíhopřijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

9.11  V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, ačerpání služby bylo na žádost kupujícího zahájeno před uplynutím lhůty proodstoupení, je kupující povinen uhradit cenu služeb poskytnutých do okamžikuodstoupení.

9.12  Při výměně zboží (tedy neuplatnění odstoupení od kupní smlouvy) účtujeProdávající Kupujícímu poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provéstna adrese prodejny uvedené výše, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebovyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena novéhovýrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny.Vracené zboží bude pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité,nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

 

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Motocentrum Olomouc s.r.o. si vyhrazuje právo požádat Kupujícío uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např.marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovémpřípadě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnýmiprávními předpisy a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatelvyužít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budouzpracovány dle podmínek uvedených níže. Uživatel poskytnutím uvedených osobníchúdajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údajeposkytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, kterébyly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámciprohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností Motocentrum Olomouc s.r.o. .

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tytoobchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícíhov den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemnědohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změněpodmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jehodoručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškeráustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetněpříp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetovéstránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanouobjednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodánízboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinakřídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

 

Platné od01.01.2014REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU SPOLEČNOSTI MOTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.


Tentoreklamační řád byl vypracován v souladu s platnými předpisy ČESKÉREPUBLIKY , vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našeme-shopu. Prodávajícím je obchodní společnost MotocentrumOlomouc s.r.o. se sídlem Holice 907,Olomouc 77900 IČ: 26819945, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 26683 (dále jen „Prodávající“). Kupujícípřevzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem


 


I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE


Vyskytne-lise u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadureklamovat. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použitínevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodnátechnologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovatzměnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jehoopotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, vdůsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledkujakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou,nebyla-li uplatněna v záruční době.


 


II. ZÁRUČNÍ DOBA


Záruční dobana spotřební zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatněnípráva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačníhořízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměnězboží, pokračuje záruční doba púvodně zakoupeného a reklamujicího výrobku.Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou přisprávném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danémuúčelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


 


III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE (právo kupujícího z vad)


Místem prouplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující můžeuplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou naadresu Motocentrum Olomouc s.r.o. Holice 907,Olomouc779 00 . Reklamacije povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohlabýt reklamace správně posouzena a vyřízena. Dále je kupující povinenspecifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva zodpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z právodpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímtoprojevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne sProdávajícím jinak.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný,zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslánízboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu aplatný záruční list. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže jereklamované zboží či její reklamovaná část kompletní a doloženo potřebnýmidoklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předatzboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravnímpožadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinenpřijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanýmisoučástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jenjestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebráníobecné zásady hygieny. Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označenízásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE– e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy atelefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírkunebo na náklady Prodávajícího!


 


IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Uplatní-likupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, jeProdávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech velhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebnák odbornému posouzení vady.Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízenabez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokudse Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízeníreklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vaduneodstranitelnou. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co jeobsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i oprovedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce(včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávajícíkupujícímu písemné potvrzení. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, budepo vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


 


V. ODSTRANITELNÉ VADY


Zaodstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, anižby utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně vestanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářníchdnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzenícharakteru vady přísluší Prodávajícímu. Prodávající je povinen uvést bezplatněa bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podlepožadavku kupujícího. Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada bylabezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci,výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupujícížádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.


 


VI. NEODSTRANITELNÉ VADY


Zaneodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo jejíodstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, nakteré se Prodávající s kupujícím dohodli). Jde-li o vadu neodstranitelnou,která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupujícíprávo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo naodstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vadypo opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. Oopětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, kterábyla v záruční době již několikrát odstraňována, opětovně vyskytne. Většímpočtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejménětři odstranitelné vady. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebránířádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupujícínepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odsmlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupnia způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití


 


VII. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU


V případě,že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávajícípovinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupnísmlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou.Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odsmlouvy odstoupit. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladnězkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jinýrozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámitProdávajícímu. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců odedne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí,pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí,pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl neborozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projevíve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích I. - VI.


 


VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Informace okupujících Prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky,zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tentoreklamační řád nabývá účinnosti dne 01.01.2014. Změny reklamačního řádu jsouvyhrazeny.


 


 

Vyhledat
Poštové zdarma
Zboží
© 2019 MOTOCENTRUM Olomouc